寄袁起岩枢密贺新除仍谢送四缣并诗集兼恳求陈婿荐书二首 其二

jì yuán qǐ yán shū mì hè xīn chú réng xiè sòng sì jiān bìng shī jí jiān kěn qíu chén xù jiàn shū èr shǒu qí èr

zhī jǐ xī hóng huà,
yáng hé bèi jǐu gāo。
zì lián jīn lǎo bìng,
wú fēn nǎo jūn táo。
dú niàn dōng chuáng kè,
yóu chén zuǒ xuǎn cáo。
chūn fēng bàn zhāng zhǐ,
lì dì zuò yí áo。
Processed in 0.219464 Second , 34 querys.