巫夔道中杂歌四首

wū kúi dào zhōng zá gē sì shǒu

kuáng yún yě zì xué zhāo zhāo,
lǎo xuě pàn chūn wèi kěn xiāo。
yīng zǔi zhuó chéng sān jiǎo lù,
hǔ yá xián chū bàn biān qiáo 。
Processed in 0.364813 Second , 34 querys.