别汝钝二首 其二

bié rǔ dùn èr shǒu qí èr

zàn zhù yī huáng jú,
zhòng féng pàn bái tóu。
chūn míng yī bēi jǐu,
lǎo jǐn hàn gōng qīu。
Processed in 0.295113 Second , 37 querys.