重修横山桥成呈萧虞音伯仲

zhòng xīu héng shān qiáo chéng chéng xiāo yú yīn bó zhòng

bǎi zhàng cháng qiáo kuà guǎng xī,
měi yí bō dǐ jià hóng ní。
yuè míng wǔ yè qīng lóng wò,
lù jìng sān gèng bái hè qī。
bēi dù màn kuā jīn rì pǔ,
xí fēi yǐ shì jìu shí dī。
yīng xióng zì yǒu xiāng rú zhì,
tí zhù zhōng qū sì mǎ tí。
Processed in 0.224264 Second , 34 querys.