开化八景诗 其一 笠渚奇石

kāi huà bā jǐng shī qí yī lì zhǔ qí shí

yuàn jiāng zōng jī jì shā tīng,
qǐ wèi yīn qíng kěn qǐ líng。
bō hàn bù shèng qiān xìng zǐ,
sùi shēn yíng dé xǔ tái qīng。
fēng líu jǐn xǔ yuān míng zùi,
lěi luò nán gōng dé yù xǐng。
zhòng niàn yú qiáo gūi qù hòu,
màn píng yān yuè rèn jū tíng。
Processed in 0.314725 Second , 37 querys.