开化八景诗 其二 吴塘渔艇

kāi huà bā jǐng shī qí èr wú táng yú tǐng

lv̀ suō qīng lì diào sī hán,
lì jǐn chuán tóu sùi yuè cán。
lú wěi yǒu yuán qī zé guó,
jiāng hú wú mèng dào hán dān。
yī shēng ǎi nǎi fēng bō xiǎn,
jī chù gē shēng fù zǐ huān。
wǎng dé jù lín gū zhuó jǐu,
qí qíu xiāng wèi liǎo huā tān。
Processed in 0.309064 Second , 37 querys.