开化八景诗 其三 凤凰山花

kāi huà bā jǐng shī qí sān fèng huáng shān huā

hé yáng bù bì shù fán huá,
kōng gǔ yú jīn yǒu yì huā。
yǐ xué qiàn zhuāng lín jiàn hè,
zì yú xiāng yàn dài yān xiá。
tóu xián yǎ chēng yōu rén shǎng,
bì sú níng xún gāo shì jiā。
zùi shì yàn yīng qíng jì hǎo,
sōng huā mèng lǐ bào fēng yá。
Processed in 0.304782 Second , 37 querys.