开化八景诗 其四 里山瀑布

kāi huà bā jǐng shī qí sì lǐ shān pù bù

bù jì chán yuán jī dù qīu,
yī quán xiè chū sì shān dōu。
chuān shā qū qū táo jīn qì,
hóng shí zòng héng shù yù qíu。
pù bù shúi néng dēng jùn líng,
wǎn shā rén qǐ guò shān gōu。
xiān jiā xìn xī yí zhēn zhòng,
mò qiǎn fēi huā xiàng wài líu。
Processed in 0.458473 Second , 37 querys.