开化八景诗 其五 石塘春涨

kāi huà bā jǐng shī qí wǔ shí táng chūn zhǎng

xī tóu chōng jí suǒ qiáo mén,
yǎn yìng qíng chuān lv̀ shù cūn。
rì shè shǔi guāng fān shí bì,
sà xíng bō miàn dòng shān gēn。
táo huā yǔ hòu hóng cháo yǒng,
yáng lǐu fēng qián bì làng wēn。
dú xiàn jī biān xián diào sǒu,
měi líu ōu lù bàn chén hūn。
Processed in 0.296517 Second , 37 querys.