开化八景诗 其六 军将积雪

kāi huà bā jǐng shī qí lìu jūn jiāng jī xuě

tóng yún mì bù shuò fēng hǒu,
jǐn bǎ qióng yīng sā yě gāo。
diǎn zhùi qiáo sōng yín zuò shù,
píng pū hán gǔ yù wèi tāo。
xún méi dàn jué líu xiāng wèi,
fàng hè cóng hé biàn yǔ máo。
zhǐ yǒu shān zhōng gāo wò kè,
lìu huā fēi wǔ xīng yú háo。
Processed in 0.220575 Second , 34 querys.