双髻峰

shuāng jì fēng

lv̀ yún shuāng wǎn sì xiān zhuāng,
shān xià méi huā xiāng yìng xiāng。
shēng hè bù gūi chūn jì mò,
bì xī líu shǔi guò luō yáng。
Processed in 0.296677 Second , 37 querys.