夜乐洞

yè lè dòng

shúi néng yún wò sān fēng shàng,
yī zhěn xī huáng wàn jìng kōng。
yè bàn bì jī liáng mèng jué,
jūn tiān shēng zài rì huá zhōng。
Processed in 0.508419 Second , 34 querys.