八声甘州·问讯翁

bā shēng gān zhōu · wèn xùn wēng

wèn xùn wēng 、 dǐ shì dào rén jiān,
rén jiān zú xī yóu。
xiàng wén biān shū yì,
shī biān zhù yǔ,
□ mǎn nán zhōu。
yì yùn gāo qíng zǒng sì,
yě shǔi dàng gū zhōu。
suǒ wèi néng wàng zhě,
yào dǐng chá ōu。
zhèng kǒng gōng míng xiāng hùn,
biàn fú yáo zhí shàng,
lóng wěi chī tóu。
xiǎng chén yuán zhōng bó,
gūi qù lǎo tù qíu。
yǒu dāng nián 、 dōng lín xī shè,
bàn jī tún 、 xiāng yǔ yàn chūn qīu。
jiē tíng lǐ,
ér sūn gǔn gǔn,
fēi dù huá líu 。
Processed in 0.216048 Second , 34 querys.