满江红·万灶貔貅

mǎn jiāng hóng · wàn zào pí xīu

wàn zào pí xīu,
biàn zhí yù 、 sǎo qīng guān luò。
cháng huái lù 、 yè tíng jǐng sùi,
xiǎo yíng chūi jiǎo。
lv̀ bìn jiāng jūn sī yǐn mǎ,
huáng tóu nú zǐ liáng wén hè。
xiǎng zhōng yuán 、 fù lǎo yǐ xīn zhī,
jīn fēi zuó。
kuáng ní jiǎn,
yú tù fú。
dān yú mìng,
chūn bīng bó。
zhèng rén rén nú yǒng,
qiáo guān huán shuò。
qí zhì yǐ fēng fēi diàn yǐng,
gē tǐng shè yuè míng shuāng è。
qiě mò lìng 、 yú lǐu sāi mén qīu,
bēi yáo luò。
Processed in 0.276818 Second , 37 querys.