谒金门(秋晚□蕙花为赋)

yè jīn mén ( qīu wǎn □ hùi huā wèi fù )

qīu xiàng wǎn。
qīu wǎn hùi gēn yóu nuǎn。
bì rǎn luō qún xiāng shǔi qiǎn。
xīu hóng wēi dào liǎn。
sù sù xìu lián wéi biàn。
yuè bó shuāng míng tíng yuàn。
zhuāng bà bǎo lián yōng bù yǎn。
wú fēng xiāng zì mǎn。
Processed in 0.152628 Second , 34 querys.