木兰花慢(为同年赵必达寿)

mù lán huā màn ( wèi tóng nián zhào bì dá shòu )

dǎn wén wáng qián zǐ,
zì bù yǔ 、 shì rén tóng。
kuàng dì wàng jì huá,
tiān zī gèng wěi,
yún jì xíng kōng。
nián shǎo cái míng fēi dòng,
fàn xīng chá 、 céng dào guǎng hán gōng。
gùi zǐ xiāng nóng qīu yuè,
táo huā làng nuǎn chūn fēng。
shén xiān zhī shuō méng lóng。
qiān yǔ gǒng 、 yì hé gōng。
zhèng pán shí gūi mó,
wéi chéng shì yè,
yǐ zhòng zhōu zōng。
xīu yào bì yóu hóng pèi,
chèn hēi tóu 、 shí jié zuò sān gōng。
táng shàng shuāng qīn wèi lǎo,
wěn kàn jīn zǐ zhòng zhòng。
Processed in 0.282153 Second , 37 querys.