浣溪沙(送杜仲高)

wǎn xī shā ( sòng dù zhòng gāo )

lv̀ qǐ kōng dàn hèn wèi píng。
kě kān zhí shǒu sòng xíng rén。
bì jǐu mán jiāng zhēn zhòng yì,
mò cí zhēn。
wǒ dìng yì jūn yín wèi běi,
jūn xū sī wǒ fù tíng yún。
wèi xìn gāo shān líu shǔi qū,
duàn zhī yīn。
Processed in 0.280435 Second , 37 querys.