鹧鸪天 其二 元日呈王帅

zhè gū tiān qí èr yuán rì chéng wáng shuài

lǐu jì méi biān là xuě gān。
chāi tóu hú dié yòu chéng tuán。
piāo líng píng gěng jiāng hú kè,
lěng luò shēng xiāo dēng huǒ tiān。
jiāo zhuó jǐu,
xī líu nián。
yá qí yè shì jī shí chuān。
tài píng lè shì zhōng xū zài,
lǎo qù xīn qíng kǒng bù rán。
Processed in 0.235816 Second , 34 querys.