浣溪沙·墨绿衫儿窄窄裁

wǎn xī shā · mò lv̀ shān ér zhǎi zhǎi cái

mò lv̀ shān ér zhǎi zhǎi cái。
cùi hé xié ? lǐng yún dūi。
jī shí zōng jī xià yáng tái。
gē bà yīng táo hé lù xiǎo,
wǔ yú yáng lǐu chèn fēng húi。
huàn rén xīu sù shí fēn bēi 。
Processed in 0.229324 Second , 34 querys.