清平乐·钗头蝴蝶

qīng píng lè · chāi tóu hú dié

chāi tóu hú dié。
chèn wǔ méi biān xuě。
jǐu xiè huáng téng guāng duó yuè。
sùi sùi nián nián jiāo yè。
biān chéng yīng huàn chūn gūi。
shā cháng mǎ dào qīu féi。
□ □ xióng tāo hǔ lvè,
huàn qú jīn jiǎ yá qí 。
Processed in 0.186241 Second , 37 querys.