清平乐·晓窗晴日

qīng píng lè · xiǎo chuāng qíng rì

xiǎo chuāng qíng rì。
yī diǎn huáng jīn jú。
wàn shì rú máo súi rì chū。
duō shǎo rén jiān tóu bái。
wèi chūn cháng hèn chūn chí。
chūn lái shēng pà chūn gūi。
bàn qǔ jiē tiān xiāo gǔ,
mò jiào gū fù tú 。
Processed in 0.283304 Second , 37 querys.