谒金门·风雨後

yè jīn mén · fēng yǔ hòu

fēng yǔ hòu。
zhī shàng lv̀ féi hóng shòu。
lè shì cān chà tuán bù jìu。
yī chūn rú bìng jǐu。
lóu wài nuǎn yān yáng lǐu。
yì dé nián shí xié shǒu。
yàn zǐ shuāng shuāng lái wèi jǐu。
pǒ zhī rén yì fǒu 。
Processed in 0.266094 Second , 37 querys.