踏莎行·云树参差

tà shā xíng · yún shù cān chà

yún shù cān chà,
yān wú píng yuǎn。
shā tóu zhǐ qiàn fēi lái yàn。
xī fēng fāng zuò yī fēn qīu,
qī liáng yǐ jué nán xiāo qiǎn。
chuāng dǐ dēng hán,
zhàng qián xiāng nuǎn。
húi cháng piān xué chē lún zhuǎn。
shèng qīn xián zhěn zì wú mián,
qiáo mén gèng zhù méi huā yuàn 。
Processed in 0.335299 Second , 37 querys.