鹊桥仙(寿葛宰)

què qiáo xiān ( shòu gé zǎi )

sōng shāo qíng xuě,
zhú zhī tuán lù,
jiǒng jiǒng zhào rén qīng yùn。
xiān jiā pǔ xì hé cháng shēng,
yuán bù jiè 、 yào zhì dān jǐng。
líng yún zhuàng zhì,
chúi tiān jiàn hé,
jǐu wàn fú yáo lù wěn。
fā wén zhèng zùi yǒu gōng chē,
dìng fēi xià 、 rì biān yīn xìn。
Processed in 0.257344 Second , 34 querys.