沁园春·问讯梅梢

qìn yuán chūn · wèn xùn méi shāo

wèn xùn méi shāo,
xiǎo chūn jìn yě,
huā yìng jiàn kāi。
jì huá táng cǐ rì,
hóng yá sī zhú,
huān shēng zuó yè,
cùi yù zūn léi。
wù jié tóng tóng,
jīn shāo yè yè,
rén zì lǎng fēng xuán pǔ lái。
xī yóu chù,
rèn cāng bō biàn lù,
jié huǒ chéng hūi。
xíng tiān kàn qǔ lóng méi。
xiào wèi huò dāng nián rú cǐ zāi。
yǒu bǐ tóu wén zì,
hé fáng hūi sǎ,
xiōng zhōng bīng jiǎ,
jiě xǐ fēn āi。
jiàn shuō jūn wáng,
fáng qīu cái le,
biàn zhù zhī ní fēng zhào cūi。
gōng míng shì,
fù chán yán yàn shí,
tū wù yún tái 。
Processed in 0.264328 Second , 34 querys.