水调歌头·此日足可惜

shǔi diào gē tóu · cǐ rì zú kě xī

cǐ rì zú kě xī,
xīn shì zhèng cūi wéi。
jiāng huái tà biàn,
jīng sùi xiāng shì dìng shúi lái。
měi xiàng jǐu biān cháng tàn,
gèng xiàng huā biān cháng xiào,
yì lv̀ pǒ néng cāi。
xiè hòu hū xiāng yù,
yǒu kè zài chén āi。
tuō rú guān,
zhù wǔ biàn,
tài duō cái。
bǐ mò zhēng sì,
gōu jǐ róng yì dào yún tái。
yú zǐ hé xū zhuǎn shǒu,
biàn bǎ píng shēng xiōng yì,
yǒng qù mò pái huái。
shì yè shàng jīn shí,
rén shì zì huān āi。
Processed in 0.258802 Second , 34 querys.