鹊桥仙(次韵湖上)

què qiáo xiān ( cì yùn hú shàng )

huáng huā sì diàn,
fú róng rú miàn,
qīu shì qī rán xiàng wǎn。
fēng líu cóng gǔ jì dēng gāo,
yòu chù chù 、 bēi hú jí guǎn。
yǒu chóu wàn hú,
yǒu cái bā dǒu,
kāng kǎi shí liáng sú yǎn。
míng nián yī xiào fù shúi tóng,
liào tiān yuǎn 、 zhēng rú rén yuǎn。
Processed in 0.245199 Second , 37 querys.