霜天晓角(金山吞海亭)

shuāng tiān xiǎo jiǎo ( jīn shān tūn hǎi tíng )

cháng jiāng qiān lǐ。
zhōng yǒu yīng xióng lèi。
què xiào yīng xióng zì kǔ,
xīng wáng shì 、 lèi rú cǐ。
làng gāo fēng yòu qǐ。
gē bēi shēng wèi zhǐ。
dàn yuàn zhū gōng qiáng jiàn,
tūn hǎi shàng 、 zùi ér yǐ。
Processed in 0.326748 Second , 34 querys.