霜天晓角(夜舟过娥眉山)

shuāng tiān xiǎo jiǎo ( yè zhōu guò é méi shān )

jiāng hán luò rì。
fēng zhuǎn fēi fān jí。
wèn xùn é méi hǎo zài,
wú yī yǔ 、 sòng xíng kè。
xián qíng mián wèi dé。
yǐ chuāng xiāo jǐu lì。
què pà yú lóng liáng dòng,
qiě mò yào 、 yè chūi dí。
Processed in 0.242486 Second , 34 querys.