木兰花慢(次岳总干韵)

mù lán huā màn ( cì yuè zǒng gān yùn )

tàn jìng zhōng bái fā,
yuán bù xiàng 、 jǐu biān zāi。
nài shī xí wèi chú,
kè chóu yì gǎn,
shèng yào ān pái。
fú míng rèn tā yǒu mìng,
pà qīng shān 、 pǒ guài bù gūi lái。
chū wū cháng sōng zhāo hè,
rào qú líu shǔi xíng bēi。
làng qū léi mǎ tà jiāng huái。
yōu mèng kǔ xiāng cūi。
shén xiá lù qīn qí,
xióng xīn tū wù,
shúi rěn pái huái。
cǐ shì zhèng fán gōng děng,
xiào cáo líu 、 zhǐ hé zuò yú tái。
wǒ zì rén jiān qū qū,
qīng yún yǒu yǎn xīu húi。
Processed in 0.288517 Second , 37 querys.