沁园春(送徐孟坚秩满还朝)

qìn yuán chūn ( sòng xú mèng jiān zhì mǎn huán zhāo )

rén wù miǎo rán,
luò luò xiǎo xīng,
rú jūn jī hé。
yǒu piāo yáo cháng xìu,
gōng chí yuè fǔ,
jì liáo yí yùn,
miào gǔ yún hé。
zhèng shì wén zhāng,
tè qí yú shì,
yīng qì héng kōng shí hào gē。
huán kān xiào,
sì lóng wén gǔ dǐng,
shúi fù mó suō。
qīng sī xì mǎ tíng kē。
wén xiǎo zhù shòu jūn jīn pǒ luō。
shuō yī shí wěi wàng,
qí gāo yuè lù,
èr nián yí ài,
pāi mǎn xiāng bō。
shì shì duō duān,
xì píng shāng lvè,
tòng chù bù xū yán yǔ duō。
cóng jīn qù,
hǎo jīng cóng wū fǔ,
liè shàng luán pō。
Processed in 0.265807 Second , 37 querys.