水调歌头(次下洞流杯亭作)

shǔi diào gē tóu ( cì xià dòng líu bēi tíng zuò )

jīn zhuàn suǒ yán xué,
yù fǔ záo shān jiǎo。
fēi quán jiàn mò wú shù,
lìu yuè zì shēng qīu。
tiān jiǎo cháng sōng qiān sùi,
shàng yǒu lěng rán tiān lài,
qīng xiǎng miǎo nán shōu。
tíng wū chuàng xīn guān,
kè yǎng zhuō huán líu。
tūi míng lì,
fù piāo wǎ,
jì xū zhōu。
zhēng gāo niàng shú,
pēi wèng jí jí yǐ huā fú。
huàn qǔ néng gē néng wǔ,
chéng xīng xié jiāng gāo chù,
bēi zhuó jiàn kūn qíu。
jìng zùi shuāng gǔ zhí,
bái yǎn shì yōng líu。
Processed in 0.270670 Second , 37 querys.