清平乐(为缪推官寿清容,缪之亭名也)

qīng píng lè ( wèi móu tūi guān shòu qīng róng,móu zhī tíng míng yě )

yān róng yǔ nì。
chūn qù sān zhī èr。
le què lán tíng xīu xì shì。
cǎo yǔ xiān wēng yī zùi。
fāng hú rì yuè piān cháng。
qīng róng huā cǎo chūi xiāng。
biàn qǔ cǐ shēn qiáng jiàn gōng,
gōng míng bǎo kàn zhū láng。
Processed in 0.268343 Second , 37 querys.