唤客

huàn kè

lái rì táo huā wù,
fán jūn xìng yī guò。
rén xián kāi yàn wǎn,
huā xǐ rù yīn duō。
yǔ guò yìng zhān zuò,
xián lái hǎo màn guò。
chūn fēng hún bù xī,
chūi jǐn yù rú hé 。
Processed in 0.209250 Second , 34 querys.