龙须草

lóng xū cǎo

lóng wò hán tán yàng bì xū,
fēng yún biàn huà zhǐ xū yú。
fèn rán xiāng shǒu wú rén wèn,
cuò dìng yán tóu cǎo sì xū 。
Processed in 0.235653 Second , 37 querys.