永福寺

yǒng fú sì

yǒng fú cóng lín gǔ dào cháng,
yān xiá shēn chù bái yún táng。
mù yú táng xià cháng xū shè,
jí dòng lóng wáng wú chù cáng 。
Processed in 0.274149 Second , 37 querys.