玉琯岩

yù guǎn yán

qiáo shān wǎng rì zàng yī guān,
yù guǎn shēn cáng zài cǐ shān。
liào dé dāng shí shí èr mù,
yě súi lóng jià dào qí jiān 。
Processed in 0.269299 Second , 37 querys.