月帔岩

yuè pèi yán

xiān wēng qí hè shàng qīng míng,
yuè pèi kōng líu sōng gùi lín。
zhē duàn shì chén wú diǎn wū,
héng tuō yī mǒ cùi yān shēn 。
Processed in 0.235138 Second , 34 querys.