白孩儿莲

bái hái ér lián

yù zhí bīng zī chū yū ní,
huā jiān duǒ duǒ cù hái ér。
bù yīn jié bái shēn qīng jìng,
ān dé líng gēn yùn jǐu yí 。
Processed in 0.239724 Second , 34 querys.