厅斋消夏 其一

tīng zhāi xiāo xià qí yī

zhòng lái zhèng yǔ xià xiāng qī,
dì pì yá huāng shǔ bù zhī。
wèi zhú chóng cí fān sì diǎn,
yù zēng sī chéng cǎi fēng shī。
fāng xīn shì jiǎn tóng shān xiàn,
jiàn jué shí jiān biàn hǎi méi。
zhǐ chǐ chuán wén móu mù jí,
shāng xīn rén pǔ duàn cháng cí。
Processed in 0.220993 Second , 34 querys.