厅斋消夏 其四

tīng zhāi xiāo xià qí sì

yī yè jīng bō ào dǐ shēng,
jī lóng tiān xiǎn jìng xū míng。
yāo fēn míng miè lián nán yǎ,
jù shì qiān yí dào shàng qīng。
hūi fù kōng chuán xīn zhú xiàn,
gū xuán nán jìu jǐu qiōng chéng。
huá xī wèi shǒu hé rén zhǔ,
miáo lì wú duān yì jí jīng。
Processed in 0.248910 Second , 37 querys.