厅斋消夏 其六

tīng zhāi xiāo xià qí lìu

qī kūn mén hù běn shēn yán,
kuàng fù jiāng jūn zuò lìn lián。
hú shǔ píng shēng liàn yá zhuǎ,
è kūn yán shǒu shòu dāo lián。
dāng dì qí chù bīng xián bó,
zhòu jiàn cháng shí xiǎng shú tiān。
wú bǔ qǐ yōu qín mò zhù,
chán qiāng mò shè chì qiàn jiān。
Processed in 0.250668 Second , 34 querys.