舟望

zhōu wàng

bàn shān yǔ qì bàn shān qíng,
jiāng shàng rén jiā shù zuò chéng。
chā biàn zǎo yāng shōu jǐn mài,
zhī tóu yóu zì huàn cūi gēng。

黄家凤的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.448063 Second , 37 querys.