公无渡河·公无渡河

gōng wú dù hé · gōng wú dù hé

gōng wú dù hé,
gōng wú dù hé,
zhǐ gōng bù yǐ jiāng nài hé。
jǐu yuān pēn xuě wǔ chán è,
bǎi lǐ hǒu léi fān nù tuó。
píng dì wǎng wǎng yóu fēng bō,
kuàng cǐ mí màn qīu shǔi duō 。
Processed in 0.290077 Second , 37 querys.