犁春操为谢耕道作

lí chūn cāo wèi xiè gēng dào zuò

dōng shān xī yún fú,
dōng jiàn xī yǔ líu。
shī jīn bù qín xī,
hé qí yǒu qīu。
shǔi yín xī shí niè,
tián què áo xī yī kǔi jǐu zhé。
yú láo xī hé cí,
níu xī zùi xī cóng yú yǐ léi。
miǎo liáng chóu xī mí yě,
dú gōng bèi xī yì guǎ。
sūi rán bù yù yú wú tián ér yóu xī,
sùi yàn qī qí sāng luò zhī xià 。
Processed in 0.512826 Second , 37 querys.