秋怀寄陈宗之

qīu huái jì chén zōng zhī

qīu shēng sì bì dòng,
hán shì rì qīn qīn。
hóng bō lín xián zǐ,
qīng chú jià dǐ yīn。
jī xián shū yǒu wèi,
ān zhuó běn wú xīn。
dú kùi chén zhēng shì,
shē shū bù wèn jīn 。
Processed in 0.231564 Second , 37 querys.