知山高

zhī shān gāo

zhī shān gāo,
jiā qīng tiān。
yī yè biǎn zhōu tōng shí xià,
shù xíng kè lèi luò āi yuán。
wān yán mián gèn bǎi yú lǐ,
yáo jī fēng cǐ zhī hé nián。
zhāo yún mù yǔ xiāng wǎng xuán,
zhāo zhāo mù mù yáng tái qián。
chǔ wáng hé shì lái rù mèng,
cí kè yīn zhī kōng làng chuán。
zhī shān zhī líng shàng wèi mǐn,
zhì jīn yún yǔ yǐ miǎo rán。
xiá zhōng líu shǔi xiàng dōng qù,
yuán shēng yè yè wén jiāng biān。
Processed in 0.714644 Second , 34 querys.