军中五更转

jūn zhōng wǔ gèng zhuǎn

yī gèng rén yǐ jìng,
yuè chū shàng yíng mén。
xīu jiē tiě yī lěng,
yíng dé jǐn páo wēn。
èr gèng fēng sè lěng,
jǐng tuò shēng bù xiē。
hé gē yè wèi míng,
zuò kàn zhàng qián yuè。
sān gèng gèng lòu yǒng,
qǐ wǔ fā cháng tàn。
shì shì pì tí gāo,
shèng jiào jiàn guāng làn。
sì gèng gē yǐ xià,
cháng xiào yī shēng qīu。
lěng guāng cǎn mǎ sè,
hán qì sù diāo qíu。
wǔ gèng xīng bàn xī,
yíng zhōng gǔ jiǎo bēi。
yǎng tiān shì cháng xū,
tǔ zuò héng kōng ní。

黄谏的更多古诗

Processed in 0.470710 Second , 37 querys.