过顾子方故居

guò gù zǐ fāng gù jū

jí zhú bēi gē jì xī shí,
wū tí yuè luò jǐu yíng zhī。
yáng tán hǔi tà xī zhōu lù,
hǔ bì kōng yú běi hǎi sī。
chí guǎn shàng cún shū sàn jǐn,
yī guān fēi gù yàn lái chí。
tián guāng wěn shǒu jīng qīng sǐ,
jì mò xī fēng kū jiàn lí。

黄家舒的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.317110 Second , 34 querys.