故旧相送出城门

gù jìu xiāng sòng chū chéng mén

cè mǎ guó mén nán,
xíng yì gǎn shí jié。
jī jī hán jiāng luàn,
jiǎo jiǎo céng luán jié。
xīu tú zūn guǎng chuān,
shuāi lín xī yáng miè。
hán qíng bù rěn yǔ,
juàn jìu jù rěn bié。
bào kē xiè fú miǎn,
jì qíng liàn yán xué。
shù lín yuè hǎi cháo,
shān bèi wú mén xuě。
gè miǎn chóu xī xīn,
yīn shū jiè liáo jué。
tǎng xùn yōu qī zǐ,
dù guān lǐ dān jué。

黄介的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.219614 Second , 34 querys.